RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
08.02.2019

Monitorul Oficial Nr. 38-47

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

16. Hotărîre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolelor 3 și 4 din Legea nr. 328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor și a unei sintagme din articolul 131 alin. (1) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (sesizarea nr. 57a/2018) (nr. 24, 2 octombrie 2018)

17. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.137g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 240 din Codul contravențional și a pct. 33 subpct. 2) din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (nr. 114, 11 octombrie 2018)

18. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.138b/2018 privind interpretarea articolului 25 alin. (4) din Constituția Republicii Moldova (termenul arestului preventiv) (nr. 115, 11 octombrie 2018)

19. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.139g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. IV pct. 7 din Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative și a pct. 9) din Anexa nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, nr. 156 din 1 iulie 2016 (nr. 116, 11 octombrie 2018)

20. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 140g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din articolul 248 alin. (1) din Codul penal (nr. 117, 23 octombrie 2018)

21. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 75, 206, 2783, 2786 din Codul de procedură civilă (nr. 118, 23 octombrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

66. Hotărîre pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă (nr. 1276, 26 decembrie 2018)

67. Hotărîre cu privire la instituirea și funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice (nr. 1277, 26 decembrie 2018)

68. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (nr. 1280, 26 decembrie 2018)

69. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 2, 18 ianuarie 2019)

70. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției tehnice a Sistemului informaţional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (nr. 14, 18 ianuarie 2019)

71. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică (nr. 45, 30 ianuarie 2019)

72. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 4-d, 6 februarie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

277. Ordin cu privire la aprobarea în redacție nouă a listelor de verificare pentru domeniile de control ale A.A. ”Agenția Națională Transport Auto” (nr. 28 , 1 februarie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

278. Ordin privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 18, 30 ianuarie 2019)

279. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.205 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019” (nr. 21 , 31 ianuarie 2019)

279a. Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățămînt (nr. 23 , 6 februarie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

280. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la controlul special al candidaților la funcții publice cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare (nr. 32 , 29 ianuarie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

281. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 19-b-18, 31 ianuarie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

282. Ordin cu privire la aprobarea formularului dării de seamă (EMPOLDEP19), modului de completare a acesteia și Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor (nr. 15, 22 ianuarie 2019)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

283. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. AO7.PS-01.Rg04-20, 31 ianuarie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

284. Hotărâre cu privire la unele măsuri aferente verificării și transmiterii registrelor deținătorilor de valori mobiliare admise spre tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (nr. 5/1, 4 februarie 2019)

285. Hotărâre cu privire la tranzacțiile speciale coordonate cu CNPF (nr. 5/2, 4 februarie 2019)

286. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe Acțiuni „NUFĂRUL” (nr. 5/4, 4 februarie 2019)

287. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 5/5, 4 februarie 2019)

288. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 5/6, 4 februarie 2019)

289. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 5/7, 4 februarie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

290. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1945 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 11, orașul Fălești” (nr. 2053 , 8 ianuarie 2019)

291. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1984 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 50, la vest de Republica Moldova” (nr. 2054 , 8 ianuarie 2019)

292. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2041 din 2 ianuarie 2019 „Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Valeriu Ghilețchi la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, înregistrat la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 51, SUA, Canada” (nr. 2055 , 8 ianuarie 2019)

293. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțele grupurilor de inițiativă constituite de Partidul Politic Partidul Nostru în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2056 , 8 ianuarie 2019)

294. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţele grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Sergiu Biriucov la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, înregistrat la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 23, mun. Chișinău (nr. 2057 , 8 ianuarie 2019)

295. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţele grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Gheorghi Grozav la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, înregistrat la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 51, SUA, Canada (nr. 2058 , 8 ianuarie 2019)

296. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Iurii Cărbune la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, înregistrat la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 17, Nisporeni (nr. 2059 , 8 ianuarie 2019)

297. Hotărîre privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „Șor”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 2060 , 9 ianuarie 2019)

298. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 2061 , 9 ianuarie 2019)

299. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2026 din 2 ianuarie 2019 privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 2062 , 9 ianuarie 2019)

300. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 1914 din 11 decembrie 2018 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019” (nr. 2063 , 9 ianuarie 2019)

301. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1941 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 7, municipiul Soroca” (nr. 2064 , 9 ianuarie 2019)

302. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2065 , 9 ianuarie 2019)

303. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2066 , 9 ianuarie 2019)

304. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Logăneşti, raionul Hînceşti (nr. 2067 , 9 ianuarie 2019)

305. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Podgoreni, raionul Orhei (nr. 2068 , 9 ianuarie 2019)

306. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vatici, raionul Orhei (nr. 2069, 9 ianuarie 2019)

307. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Telenești, raionul Telenești (nr. 2070, 9 ianuarie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

308. Decizie cu privire la examinarea unei cereri de eliberare a licenței de emisie (nr. 34/207, 18 decembrie 2018)

309. Decizie cu privire la examinarea adresării Partidului Democrat din Moldova din 21 ianuarie 2019 (nr. 6/14, 28 ianuarie 2019)

310. Decizie cu privire la examinarea contestației Blocului Electoral ACUM – Platforma DA și PAS (nr. 6/15, 28 ianuarie 2019)

311. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune: „Jurnal TV” și „NTV MOLDOVA”, urmare a contestației Partidului Democrat din Moldova (nr. 6/16, 28 ianuarie 2019)

312. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 6/17, 28 ianuarie 2019)

313. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale), inclusiv informația despre difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor pentru referendumul republican din 24 februarie 2019, plasată de furnizorii de servicii media în perioada 10 decembrie 2018 – 20 ianuarie 2019 (nr. 6/19, 28 ianuarie 2019)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

314. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 19/1 din 15 ianuarie 2019 cu privire la demersul vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, Ghenadie Pavliuc, referitor la unele chestiuni ce se referă la activitatea judecătorului de instrucție.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

315. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 284 din 19 aprilie 2012 cu privire la expedierea și recepționarea documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat, instituțiile financiare și Trezoreria de Stat (nr. 713, 28 decembrie 2018)

316. Ordin cu privire la aprobarea listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate (nr. 38, 31 ianuarie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

317. Hotărîre cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 39, 31 ianuarie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte