RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
28.07.2017

Monitorul Oficial Nr. 265-273

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

429. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar (nr. 247-VIII, 29 iunie 2017)

430. Lege pentru ratificarea Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar (nr. 47, 9 iunie 2017)

431. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 288-VIII, 20 iulie 2017)

432. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 257/2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 111, 22 iunie 2017)

433. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învățămîntului în Moldova (nr. 284-VIII, 19 iulie 2017)

434. Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învățămîntului în Moldova (nr. 129, 7 iulie 2017)

435. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată (nr. 290-VIII, 21 iulie 2017)

436. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată (nr. 133, 7 iulie 2017)

437. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior (nr. 281-VIII, 18 iulie 2017)

438. Lege pentru completarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior (nr. 134, 7 iulie 2017)

439. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 34/2016 privind aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Centrului Naţional Anticorupţie (nr. 143, 13 iulie 2017)

440. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2016 (nr. 159, 20 iulie 2017)

441. Hotărîre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament (nr. 171, 20 iulie 2017)

442. Hotărîre privind numirea în funcție a consilierilor pentru soluționarea contestațiilor ai Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (nr. 177, 21 iulie 2017)

443. Hotărîre privind desemnarea în funcția de vicepreședinte al Curţii de Conturi (nr. 184, 21 iulie 2017)

444. Hotărîre pentru aprobarea listei ministerelor (nr. 189, 21 iulie 2017)

445. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 7/2015 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 193, 21 iulie 2017)

446. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 194, 21 iulie 2017)

447. Hotărîre cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2017 (nr. 198, 21 iulie 2017)

448. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 285-VIII, 20 iulie 2017)

449. Decret privind eliberarea doamnei Domnica MANOLE din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 289-VIII, 21 iulie 2017)

450. Decret privind revocarea domnului Victor ZUBCU din funcția de ministru al tineretului și sportului (nr. 292-VIII, 25 iulie 2017)

451. Decret privind revocarea doamnei Ruxanda GLAVAN din funcția de ministru al sănătății (nr. 293-VIII, 25 iulie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

85. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 și anexelor nr. 3 şi nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.390 din 16 iunie 2015 cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate, pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii, în instituţiile de învățământ profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2015-2016 (organele de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ superior) (sesizarea nr.140a/2016) (nr. 5, 7 februarie 2017)

86. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 14g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 198 alin. (2) din Codul de executare al Republicii Moldova (nr. 16, 7 februarie 2017)

87. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 47a/2017 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 34 alineatul (1) din Codul contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (cuantumul unității convenționale) (nr. 36, 20 aprilie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

671. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 533, 10 iulie 2017)

672. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 561, 19 iulie 2017)

673. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 564, 19 iulie 2017)

674. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la importul unor bunuri materiale (nr. 565, 19 iulie 2017)

675. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus (nr. 577, 20 iulie 2017)

676. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei la 1 ianuarie 2017 (nr. 578, 20 iulie 2017)

677. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 579, 20 iulie 2017)

678. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele care conțin monomerul clorură de vinil și care vin în contact cu produsele alimentare (nr. 580, 20 iulie 2017)

679. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 581, 20 iulie 2017)

680. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021 (nr. 582, 24 iulie 2017)

681. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Autorităţii Aeronautice Civile pe anul 2017 (nr. 583, 24 iulie 2017)

682. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2017 (nr. 584, 24 iulie 2017)

683. Hotărîre cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate (nr. 594, 26 iulie 2017)

684. Hotărîre pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea ministerului (nr. 595, 26 iulie 2017)

685. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 20 la Hotărîrea Guvernului nr.182 din 16 martie 2010 (nr. 596, 26 iulie 2017)

686. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului dintre administrațiile vamale ale statelor-membre ale GUAM cu privire la recunoașterea reciprocă a anumitor rezultate ale procedurilor vamale în privința mărfurilor şi mijloacelor de transport deplasate peste frontierele de stat ale statelor-membre ale GUAM, întocmit la Kiev la 27 martie 2017 (nr. 597, 26 iulie 2017)

687. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016 (nr. 598, 26 iulie 2017)

688. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (nr. 599, 26 iulie 2017)

689. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 600, 26 iulie 2017)

690. Hotărîre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Programului executiv dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei pentru anii 2017-2020 (nr. 601, 26 iulie 2017)

691. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr. 192 din 30 septembrie 2011 (nr. 602, 26 iulie 2017)

692. Hotărîre cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construirea unui complex locativ cu locuinţe de serviciu şi a unei săli de sport la parter (nr. 603, 26 iulie 2017)

693. Hotărîre cu privire la trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al statului, modificarea destinaţiei acestora şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 (nr. 604, 26 iulie 2017)

694. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor societăţi pe acţiuni (nr. 605, 26 iulie 2017)

695. Hotărîre cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2017-2018 (nr. 606, 26 iulie 2017)

696. Hotărîre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 (nr. 607, 26 iulie 2017)

697. Dispoziţie (nr. 72-d, 17 iulie 2017)

698. Dispoziţie (nr. 77-d, 20 iulie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1359. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Regulamentul general de metrologie legală RGML 01:2016 ”Desemnarea în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie” (nr. 106, 17 iulie 2017)

1360. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 107, 21 iulie 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1361. Ordin cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215 din 28 decembrie 2015 (nr. 86, 8 iunie 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1362. Ordin cu privire la aprobarea modelului legitimaţiei şi al ştampilei expertului judiciar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de expertiză judiciară (nr. 565, 19 iulie 2017)

1363. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de amenajare a birourilor de expertiză judiciară (nr. 568, 20 iulie 2017)

1364. Ordin cu privire la aprobarea formularului licenței pentru desfășurarea activității notariale (nr. 569, 20 iulie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1365. Hotărîre cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 534, 27 iunie 2017)

1366. Hotărîre cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 535, 27 iunie 2017)

1367. Hotărîre cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 536, 27 iunie 2017)

1368. Hotărîre cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 537, 27 iunie 2017)

1369. Hotărîre cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 538, 27 iunie 2017)

1370. Hotărîre cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 539, 27 iunie 2017)

1371. Hotărîre cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 540, 27 iunie 2017)

1372. Hotărîre cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 541, 27 iunie 2017)

1373. Hotărîre cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 542, 27 iunie 2017)

1374. Hotărîre cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 543, 27 iunie 2017)

1375. Hotărîre cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 544, 27 iunie 2017)

1376. Hotărîre cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 545, 27 iunie 2017)

1377. Hotărîre cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 546, 27 iunie 2017)

1378. Hotărîre cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 547, 27 iunie 2017)

1379. Hotărîre cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 548, 27 iunie 2017)

1380. Hotărîre cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 549, 27 iunie 2017)

1381. Hotărîre cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 550, 27 iunie 2017)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1382. Ordin privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 63, 21 iulie 2017)

Acte ale Agenţiei „Moldsilva”

1383. Ordin cu privire la modificarea Normelor tehnice privind recepţia tehnică şi inventarierea anuală a lucrărilor de regenerare, împădurire şi creşterea materialului forestier de reproducere (nr. 172, 7 iulie 2017)

Acte ale Agenţiei medicamentului şi dispozitivelor medicale

1384. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-127, 30 iunie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1385. Hotărâre cu privire la modificarea Anexei la Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.57/3 din 18.11.2016 (nr. 31/2, 21 iulie 2017)

1386. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 31/5, 21 iulie 2017)

1387. Hotărâre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 31/6, 21 iulie 2017)

1388. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 31/7, 21 iulie 2017)

1389. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 31/8, 21 iulie 2017)

1390. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 31/9, 21 iulie 2017)

1391. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 3/14 din 27.01.2017 (nr. 31/11, 21 iulie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1392. Hotărîre cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2016 (nr. 945, 6 iunie 2017)

1393. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din 14 mai 2017, precum și pentru turul doi al alegerilor primarului satului Hirova, raionul Călărași, din 28 mai 2017 (nr. 946, 6 iunie 2017)

1394. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Ștefănești, raionul Florești (nr. 947, 6 iunie 2017)

1395. Hotărîre cu privire la încetarea procedurii de examinare a dispoziției nr. 01-N din 5 ianuarie 2017 a primarului comunei Lingura, raionul Cantemir (nr. 948, 6 iunie 2017)

1396. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 949, 6 iunie 2017)

1397. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Astana, Republica Kazahstan (nr. 950, 6 iunie 2017)

1398. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii Noi (nr. 951, 6 iunie 2017)

1399. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Floreni, raionul Anenii Noi (nr. 952, 6 iunie 2017)

1400. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iserlia, raionul Basarabeasca (nr. 953, 6 iunie 2017)

1401. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chioselia Mare, raionul Cahul (nr. 954, 6 iunie 2017)

1402. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tătărești, raionul Cahul (nr. 955, 6 iunie 2017)

1403. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călărași (nr. 956, 6 iunie 2017)

1404. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Săseni, raionul Călărași (nr. 957, 6 iunie 2017)

1405. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 958, 6 iunie 2017)

1406. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Codreni, raionul Cimișlia (nr. 959, 6 iunie 2017)

1407. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bălțata, raionul Criuleni (nr. 960, 6 iunie 2017)

1408. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ochiul Alb, raionul Drochia (nr. 961, 6 iunie 2017)

1409. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ustia, raionul Dubăsari (nr. 962, 6 iunie 2017)

1410. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bleșteni, raionul Edineț (nr. 963, 6 iunie 2017)

1411. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătușeni, raionul Edineț (nr. 964, 6 iunie 2017)

1412. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Obreja Veche, raionul Fălești (nr. 965, 6 iunie 2017)

1413. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Făleștii Noi, raionul Fălești (nr. 966, 6 iunie 2017)

1414. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni (nr. 967, 6 iunie 2017)

1415. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ulmu, raionul Ialoveni (nr. 968, 6 iunie 2017)

1416. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova (nr. 969, 6 iunie 2017)

1417. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cazangic, raionul Leova (nr. 970, 6 iunie 2017)

1418. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul Nisporeni (nr. 971, 6 iunie 2017)

1419. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vînători, raionul Nisporeni (nr. 972, 6 iunie 2017)

1420. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mălăiești, raionul Orhei (nr. 973, 6 iunie 2017)

1421. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Rîșcani, raionul Rîșcani (nr. 974, 6 iunie 2017)

1422. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodiște, raionul Rîșcani (nr. 975, 6 iunie 2017)

1423. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pociumbăuți, raionul Rîșcani (nr. 976, 6 iunie 2017)

1424. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei (nr. 977, 6 iunie 2017)

1425. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dumbrăvița, raionul Sîngerei (nr. 978, 6 iunie 2017)

1426. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădoaia, raionul Sîngerei (nr. 979, 6 iunie 2017)

1427. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ocolina, raionul Soroca (nr. 980, 6 iunie 2017)

1428. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dolna, raionul Strășeni (nr. 981, 6 iunie 2017)

1429. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Scoreni, raionul Strășeni (nr. 982, 6 iunie 2017)

1430. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Șestaci, raionul Șoldănești (nr. 983, 6 iunie 2017)

1431. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Talmaza, raionul Ștefan-Vodă (nr. 984, 6 iunie 2017)

1432. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tudora, raionul Ștefan-Vodă (nr. 985, 6 iunie 2017)

1433. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brînzenii Noi, raionul Telenești (nr. 986, 6 iunie 2017)

1434. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chiștelnița, raionul Telenești (nr. 987, 6 iunie 2017)

1435. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrcești, raionul Ungheni (nr. 988, 6 iunie 2017)

1436. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mănoilești, raionul Ungheni (nr. 989, 6 iunie 2017)

1437. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Unțești, raionul Ungheni (nr. 990, 6 iunie 2017)

1438. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 991, 6 iunie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1439. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „INTERVAL-TV” SRL (nr. 14/90, 4 iulie 2017)

1440. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile (nr. 14/91, 4 iulie 2017)

1441. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 14/93, 4 iulie 2017)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1442. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încalcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a şedinţei de examinare (nr. 166, 19 iunie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte