RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
31.03.2017

Monitorul Oficial Nr. 92-102

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

125. Lege privind activitatea de reglementare tehnică (nr. 420, 22 decembrie 2006)

126. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane (nr. 84-VIII, 20 martie 2017)

127. Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane (nr. 5, 24 februarie 2017)

128. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 92-VIII, 27 martie 2017)

129. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 9, 2 martie 2017)

130. Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 261/2013 cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova (nr. 85-VIII, 20 martie 2017)

131. Lege pentru abrogarea Legii nr. 261/2013 cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova (nr. 19, 3 martie 2017)

132. Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea punctului 15 din anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 (nr. 94-VIII, 27 martie 2017)

133. Lege pentru abrogarea punctului 15 din anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 (nr. 20, 3 martie 2017)

134. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 96-VIII, 27 martie 2017)

135. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 24, 10 martie 2017)

136. Hotărîre pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti (nr. 21, 3 martie 2017)

137. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 68/2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 29, 17 martie 2017)

138. Decret privind eliberarea domnului Sergiu BUCICOV din funcția de judecător la Judecătoria Comrat (nr. 89-VIII, 23 martie 2017)

139. Decret cu privire la aprobarea semnării Acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate (nr. 90-VIII, 27 martie 2017)

140. Decret privind aprobarea semnării Acordului de Finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII) (nr. 91-VIII, 27 martie 2017)

141. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 3 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale «Moldelectrica»” (nr. 97-VIII, 27 martie 2017)

142. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului cadru între Republica Moldova și Regatul Spaniei privind recunoașterea actelor de studii, titlurilor academice și științifice, calificărilor și competențelor (nr. 98-VIII, 27 martie 2017)

143. Decret privind desfășurarea referendumului republican consultativ asupra unor probleme de interes național (nr. 105-VIII, 28 martie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

40. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 16 alin. (5) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și pct. 49 din Regulamentul aferent, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 (indemnizația de maternitate (Sesizarea nr. 100g/2016) (nr. 6, 9 februarie 2017)

41. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 33e/2017) (nr. 11, 21 martie 2017)

42. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 158g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 101 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului (plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate) (nr. 7, 19 ianuarie 2017)

43. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 7g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a pct. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” şi modificarea Concepţiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” (nr. 13, 7 februarie 2017)

44. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 15g/2017 privind excepţia de neconstituționalitate a articolelor 4, 8 şi 22 din Constituția Republicii Moldova (nr. 17, 7 februarie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

257. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2016-2018 (nr. 1471, 30 decembrie 2016)

258. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016 (nr. 157, 16 martie 2017)

259. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 280 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 176, 22 martie 2017)

260. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor avize și abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 187, 23 martie 2017)

261. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind Agenția recuperarea bunurilor infracționale (nr. 188, 23 martie 2017)

262. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 189, 23 martie 2017)

263. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 190, 24 martie 2017)

264. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011 (nr. 191, 24 martie 2017)

265. Hotărîre cu privire la aprobarea Codului deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului (nr. 192, 24 martie 2017)

266. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților (nr. 193, 24 martie 2017)

267. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.179 din 20 februarie 2003 (nr. 196, 27 martie 2017)

268. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege a muzeelor (nr. 199, 27 martie 2017)

269. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 200, 28 martie 2017)

270. Dispoziţie (nr. 28-d, 28 martie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

623. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 01:2016 ”Desemnarea în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie” (nr. 240, 28 decembrie 2016)

624. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 9-17:2017 „Defectoscop ultrasonic tip УДС2-РДМ-24. Procedura de verificare metrologică” (nr. 37, 21 martie 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

625. Ordin privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova (nr. 50, 15 martie 2017)

626. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 52, 15 martie 2017)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

627. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea plăţilor pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat (nr. 45/28, 6 martie 2017)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

628. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM M.01.04:2016 „Metodologia de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, al cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora” (nr. 163, 26 decembrie 2016)

629. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM C.01.02:2017 „Proiectarea construcțiilor pentru grădinițe de copii” (nr. 40, 21 martie 2017)

630. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM C.01.03:2017 „Proiectarea construcțiilor pentru instituții de învățământ general” (nr. 41, 21 martie 2017)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

631. Ordin cu privire la rezultatele atestării de stat a fermelor zootehnice de prăsilă (nr. 51, 22 martie 2017)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

632. Ordin cu privire la stabilirea perioadei de prohibiţie în obiectivele acvatice piscicole naturale pentru anul 2017 (nr. 33, 24 martie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

633. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 173, 3 martie 2017)

634. Ordin cu privire la refuzul înregistrării de stat a produsului Subtyl (nr. 210, 16 martie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

635. Ordin privind completarea Ordinului nr. 1076/720-A din 30 decembrie 2016 privind aprobarea Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2017 (nr. 243/122A, 27 martie 2017)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

636. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 27, 21 martie 2017)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

637. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în cerințele tehnice “Asistența meteorologică a activității aeronautice civile” (nr. 10/GEN, 15 martie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

638. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la forma, condiţiile şi sistemul de retribuţie a salariaţilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.39/1 din 13 septembrie 2010 (nr. 11/10, 17 martie 2017)

639. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 12/1, 24 martie 2017)

640. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 12/2, 24 martie 2017)

641. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părţii sociale deţinute de COMPANIA FIDUCIARĂ „COLABORARE” S.A. în proces de lichidare (nr. 12/3, 24 martie 2017)

642. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 12/8, 24 martie 2017)

643. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 12/9, 24 martie 2017)

644. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 12/10, 24 martie 2017)

645. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „CIRCULAR-FIN” (nr. 12/7-O, 24 martie 2017)

646. Ordonanţă cu privire la inițierea controlului tematic al respectării de către asigurători a legislației privind nivelul marjelor de solvabilitate şi coeficientului de lichiditate ale asigurătorului, activelor admise spre acoperirea fondului asiguraților (nr. 12/12-O, 24 martie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

647. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 14 mai 2017 (nr. 773, 14 martie 2017)

648. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 774, 14 martie 2017)

649. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău (nr. 775, 14 martie 2017)

650. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Telița, raionul Anenii Noi (nr. 776, 14 martie 2017)

651. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 777, 14 martie 2017)

652. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîrpești, raionul Cantemir (nr. 778, 14 martie 2017)

653. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Coșcalia, raionul Căușeni (nr. 779, 14 martie 2017)

654. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 780, 14 martie 2017)

655. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ișnovăț, raionul Criuleni (nr. 781, 14 martie 2017)

656. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pașcani, raionul Criuleni (nr. 782, 14 martie 2017)

657. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rîșcova, raionul Criuleni (nr. 783, 14 martie 2017)

658. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Japca, raionul Florești (nr. 784, 14 martie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

659. Decizie cu privire la anunţarea Concursului pentru utilizarea frecvenţei radio și a canalelor TV (nr. 36/210, 22 decembrie 2016)

660. Decizie cu privire la examinarea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător (nr. 4/16, 10 februarie 2017)

661. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie (nr. 5/17, 7 martie 2017)

662. Decizie cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie (nr. 5/18, 7 martie 2017)

663. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 5/19, 7 martie 2017)

664. Decizie cu privire la reperfectarea licențelor de emisie (nr. 5/21, 7 martie 2017)

665. Decizie cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie (nr. 5/23, 7 martie 2017)

666. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie (nr. 5/24, 7 martie 2017)

667. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a licenței de emisie eliberată „Aiin-Aciic” S.R.L. pentru postul de televiziune „Aiîn – Aciîc” (nr. 5/25, 7 martie 2017)

668. Decizie cu privire la anunțarea Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și abrogarea Deciziei CCA nr. 36/210 din 22 decembrie 2016 (nr. 5/26, 7 martie 2017)

669. Decizie cu privire la examinarea și avizarea Proiectului de Lege pentru completarea art. 27 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 5/27, 7 martie 2017)

670. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 5/30, 7 martie 2017)

671. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 6/33, 24 martie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

672. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Cahul (1 post) și Curtea de Apel Comrat (1 post) (nr. 214/10, 14 martie 2017)

673. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Cimișlia (sediul Leova - 1 post), Judecătoria Orhei (sediul Rezina - 1 post), Judecătoria Strășeni (sediul Călărași - 1 post) (nr. 215/10, 14 martie 2017)

674. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 174/9 din 7 martie 2017 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Anenii Noi.

675. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 175/9 din 7 martie 2017 cu privire la demersul președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Dorin Dulghieru, referitor la prelungirea transferului temporar al judecătorului Angela Ciubotaru de la Judecătoria Cahul.

Acte ale Consiliului Concurenţei

676. Decizie (nr. ASO-4, 23 februarie 2017)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

677. Ordin privind modificarea Ordinului IFPS nr. 396 din 6 mai 2015 (nr. 406, 20 martie 2017)

678. Ordin privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 16 din 14 ianuarie 2013 (nr. 411, 22 martie 2017)

679. Ordin referitor la aprobarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale (nr. 428, 27 martie 2017)

680. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind funcţionarea posturilor fiscale aprobat prin Ordinul IFPS nr. 409 din 18 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare (nr. 432, 27 martie 2017)

681. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la legitimațiile de serviciu ale angajaților Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova (nr. 463, 28 martie 2017)

Acte ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

682. Decizie privind încetarea operaţiunilor de dezvăluire neautorizată a datelor cu caracter personal efectuate de către gestionarii fondurilor locative (nr. 73, 10 martie 2017)

Acte ale Agenției Naționale Transport Auto

683. Raport privind activitatea Autorității Administrative Agenția Națională Transport Auto în anul 2016.

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte