RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
14.08.2015

Monitorul Oficial Nr. Ediție specială

Abonați-vă pentru detalii

CUPRINS


Extras din Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 86 din 30 aprilie 2015 „Cu privire la repartizarea volumului alocaţiilor şi cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2015 în conformitate cu Legea bugetului de stat”

Proiecte de cercetări științifi ce fundamentale și de cercetări științifi ce aplicative (instituționale)

Cercetări ştiinţifi ce fundamentale în direcție strategică 16.02 Materiale, tehnologii și produse inovative

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI


Institutul de Fizică Aplicată

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”

Institutul de Matematică şi Informatică

Institutul de Ecologie şi Geografi e

Grădina Botanică (Institut)

Institutul de Zoologie

Institutul de Chimie

Institutul de Geologie şi Seismologie

MINISTERUL EDUCAȚIEI


Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)

Cercetări ştiinţifi ce aplicative cu destinație generală în direcție strategică 18.02 Materiale, tehnologii și produse inovative

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI


Institutul de Fizică Aplicată

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”

Institutul de Matematică şi Informatică

Institutul de Ecologie şi Geografi e

Grădina Botanică (Institut)

Institutul de Zoologie

Institutul de Chimie

Institutul de Geologie şi Seismologie

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)

Cercetări ştiinţifi ce fundamentale în direcție strategică 16.03 Efi ciență, energetică și valorifi - carea surselor regenerabile de energie

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI


Institutul de Energetică

Cercetări ştiinţifi ce aplicative cu destinație generală în direcție strategică 18.03 Efi ciență, energetică și valorifi carea surselor regenerabile de energie

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI


Institutul de Energetică

MINISTERUL EDUCAȚIEI


Universitatea Tehnică a Moldovei

Cercetări ştiinţifi ce fundamentale în direcție strategică 16.04 Sănătate și biomedicină

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI


Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Institutul Oncologic

Cercetări ştiinţifi ce aplicative cu destinație generală în direcție strategică 18.04 Sănătate și biomedicină

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI


Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie

Centrul Naţional de Sănătate Publică

Institutul de Cardiologie

Spitalul Clinic Republican

Institutul Oncologic

Institutul Mamei şi Copilului

Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Institutul de Medicină Urgentă

Cercetări ştiinţifi ce fundamentale în direcție strategică 16.05 Biotehnologie

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI


Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

MINISTERUL EDUCAȚIEI


Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE


Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp (Selecţia)

Cercetări ştiinţifi ce aplicative cu destinație generală în direcție strategică 18.05 Biotehnologie

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI


Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE


Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp (Selecţia)

Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”

Institutul Ştiinţifi co-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”

Institutul Ştiinţifi co-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară

Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS”, fi liala a Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorare și Reproducția Animalelor”

Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”

Cercetări ştiinţifi ce fundamentale în direcție strategică 16.06 Patrimoniul național și dezvoltarea societății

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI


Universitatea Academiei de Științe a Moldovei

Institutul de Istorie

Institutul de Filologie

Institutul Patrimoniului Cultural

Institutul de Cercetări Juridice și Politice

Biblioteca Științifi că Centrală „Andrei Lupan” (Institut)

MINISTERUL EDUCAȚIEI


Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Academia de Administrare Publică

Cercetări ştiinţifi ce aplicative cu destinație generală în direcție strategică 18.06 Patrimoniul mațional și dezvoltarea societății

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI


Institutul Național de Cercetări Economice

Institutul de Istorie

Institutul de Filologie

Biblioteca Științifi că Centrală „Andrei Lupan” (Institut)

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale

MINISTERUL EDUCAȚIEI


Universitatea de Stat din Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova

Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Academia de Administrare Publică

MINISTERUL CULTURII


Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei

Muzeul Naţional de Etnografi e şi Istorie Naturală

ORGANIZAȚII AFILIATE


Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Proiecte din cadrul programelor de stat în sfera științei și inovării

Programul de stat „Design-ul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii”

Programul de stat „Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor afectate”

Programul de stat „Securitatea economică în contextul integrării regionale şi europene a Republicii Moldova”

Programul de stat „Sistemogeneza factorilor de risc, optimizarea serviciului de asistenţă medicală, evaluarea durabilă şi modelarea matematică a accidentelor vasculare cerebrale”

Programul de stat „Recuperarea și valorifi carea istorică a memoriei victimelor regimului totalitarcomunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”

Proiecte pentru tineri cercetători

Concursul proiectelor bilaterale cu Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB)

Concursul proiectelor bilaterale între Academia de Ştiinţe a Moldovei și Agenția pentru problemele Științei, Inovării și Informatizării din Ucraina

Concursul proiectelor bilaterale între Academia de Științe a Moldovei și Ministerul Educației și Științei din Germania (BMBF)

Concursul proiectelor bilaterale în cadrul Programului STCU-AŞM Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare

Concursul proiectelor bilaterale între Academia de Știinte a Moldovei și Consiliul Național pentru Cercetare din Italia (CNCI)

Proiecte de inovare şi transfer tehnologic în sfera ştiinţei şi inovării

Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale